ม่านธาราเร้นดาว (มนตราอัญมณี, #3) บุลินทร

ISBN:

Published: February 2013

Paperback

343 pages


Description

ม่านธาราเร้นดาว (มนตราอัญมณี, #3)  by  บุลินทร

ม่านธาราเร้นดาว (มนตราอัญมณี, #3) by บุลินทร
February 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 343 pages | ISBN: | 4.11 Mb

อะความารีน...พลังแหงนำทีชักพาใหเขาและเธอไดมาพบกัน เพือคลีคลายเรืองราวแตหนหลังมาริณ นองสาวคนสุดทองของบานคุปตะจินดา ไดรับอะความารีนจากผูเปนยาและปริศนาทีวามันจะแกไขความเขาใจผิดทีเกิดขึนจากอดีตได ตังแตนันเปนตนมา ชีวิตทีเตมไปดวยความสดใสกดูจะวุนวายขึMoreอะความารีน...พลังแห่งน้ำที่ชักพาให้เขาและเธอได้มาพบกัน เพื่อคลี่คลายเรื่องราวแต่หนหลังมาริณ น้องสาวคนสุดท้องของบ้านคุปตะจินดา ได้รับอะความารีนจากผู้เป็นย่าและปริศนาที่ว่ามันจะแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากอดีตได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสดใสก็ดูจะวุ่นวายขึ้นทันใด เมื่อมีชายแปลกหน้าเข้ามาหาด้วยจุดมุ่งหมายคือ อัญมณีแห่งท้องทะเลเขาผู้นั้นคือ ชลธิศ ผู้ชายหยิ่งยโส ปากร้าย เย็นชา เธอเกลียดหนวดเครารกครึ้ม หน้านิ่งๆ และดวงตาวิบวับของเขาที่สุด ไม่ว่าจะไปที่ไหน เขาเป็นต้องตามรังควานไปทุกที่ แถมเจอกันทีไรก็มีเรื่องกันตลอดทว่าเมื่อทั้งสองต้องตกกระไดพลอยโจนมาตามหาอะความารีนด้วยกัน กลับทำให้ความรู้สึกบางอย่างค่อยๆ ก่อเกิดขึ้นในหัวใจโดยไม่รู้ตัว ความรักของเขาและเธอจะดำเนินไปอย่างไร ด้วยยังมีปริศนาอีกมากมายที่รอคอยคำตอบ พร้อมกับอันตรายที่คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะ!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ม่านธาราเร้นดาว (มนตราอัญมณี, #3)":


gravaco.newbkdlthere.online

©2010-2015 | DMCA | Contact us